statistika  Štatistika návštevnosti stránky "marianka.sk"

 

Obecné zastupiteľstvo a komisie

 

Starosta obce: Peter Hasoň obec[a]marianka.sk
    +421-911-905760 
     
Poslanci obecného kontakt:   zastupitelstvo[a]marianka.sk
zastupiteľstva: p. Jozef Brestovanský brestovansky.jozef[a]gmail.com
  p. Mário Bubnič cajo6969[a]azet.sk
  p. Adriana Doležalová adido[a]adido.sk
  PaedDr. Július Dubovský julius.dubovsky[a]euba.sk
  Ing.Arch. Pavel Gašparovič pgasparovic[a]formprojekt.sk 
  Ing. Michal Hollý holly[a]marianka.sk
  Ing. Peter Jelačič peter.jelacic[a]gmail.com
  p. Roman Neumahr roman[a]neumahr.sk
  Ing. Marcel Porges, CSc porges[a]mset.sk
     
Kontrolór obce: Ing. Katarína Tomkovičová  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Marianke - na linke tu.

 

 

VZN č.6-2016 VZN o nakladaní s odpadmi z 14. júna 2016
VZN č.2-5_2016 VZN o zrusení neplatných VZN z 14. júna 2016
VZN č.1-2016 VZN  o umiestnovani plagatov z 14. júna 2016

VZN č.5-2015 VZN o názvoch ulíc z 15. decembra 2015
VZN č.3-2015 VZN o čistote a poriadku z 11. júna 2015
VZN č.2-2015 VZN dodatok o zásadách hospodárenia s majetkom obce z 11. júna 2015
VZN č.1-2015 VZN o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce z 11. júna 2015

VZN č.3-2013 VZN o správe pohrebiska - cintorínsky poriadok z 9. decembra 2013
VZN č.1-2013 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce z 19. júna 2013

VZN č.5-2012 VZN  - o výške príspevkov v školskom zariadení z 26. septembra 2012
VZN č.4-2012 VZN  - sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii z 27. júna 2012
VZN č.3-2012 VZN o poplatkoch za odplatné služby poskytované obcou z 27. júna 2012
VZN č.2-2012 VZN o dotácii na dieťa MŠ a žiaka ZŠ z 28. marca 2012
VZN č.1-2012 VZN o zrušení zabezpečenia financovania infraštruktúry obce z 28. marca 2012

VZN č.6-2011 VZN o nakladaní s odpadmi zo 7. decembra 2011
VZN č.5-2011 VZN o dani z nehnuteľností zo 7. septembra 2011
VZN č.2-2011 VZN o povolení zvláštneho užívania komunikácii z 13. apríla 2011
VZN č.1-2011 VZN o dani za psa, ubytovanie a užívanie verejného priestranstva z 13. apríla 2011

VZN č.4-2010

VZN - UP zmeny a doplnky z 18.11.2010

VZN č.3-2010

VZN - Podmienky volebnej kampane, umiestňovanie plagátov z 28.10.2010
VZN č.1-2010 VZN o prevádzkovom čas a usmernenie obchodnej a podnikateľskej činnosti na území Obce Marianka z 21. septembra 2010
VZN č.12-2008 VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste v obci Marianka z 15. decembra 2008
VZN č.11-2008 VZN o ochrane životného prostredia na území obce Marianka z 15. decembra 2008
VZN č.10-2008 VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Marianka z 15. decembra 2008
VZN č.9-2008 VZN o statickej doprave (parkovaní) z 15. decembra 2008
VZN č.8-2008 VZN o miestnych poplatok za komunálne odpady pre rok 2010 z 15. decembra 2009
VZN č.1-2008 VZN o opatrovateľskej službe - schválené na zasadaní OZ dňa 4. februára 2008
VZN č.2-2007 VZN o znecisťovaní ovzdušia malými zdrojmi z 7.9.2007
VZN č.3-2006 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2006  z 25.10.2006
VZN č.3-2005 VZN o kronike z 31.12.2005
VZN č.2-2005 VZN o povodňovom pláne záchranných prác z 24.8.2005
VZN č.9-2004 VZN o zásadách činnosti hlavného kontrolóra z 23.9.2004
VZN č.7-2004 VZN o Školskom obvode ZŠ zo 17.8.2004
VZN č.6-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 3/2004 zo 17.8.2004 
VZN č.5-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 2/2004 zo 17.8.2004
VZN č.4-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2004 zo 14.4.2004
VZN č.3-2004 VZN - Zmeny a doplnky ÚP 1/2003 zo 14.4.2004
VZN č.8-2003 VZN o popstupe pri obstarávaní tovarov a služieb zo 3.6.2003
VZN č.6-2002 VZN o zmenách a doplnkoch záväznej časti ÚP z 29.10.2002