Územný plán obce Marianka a Bratislavy   

Kliknite na obrázky dole:

 

Textová časť:textová časť

 

Komplexná sútlač:komplexná sútlač

 

Dopravná sútlač:dopravná sútlač

 

Záväzná sútlač:záväzná sútlač

 

Perspektívne využitie PPF:perspektívne využitie

 

Marianka

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2011 - 2015

Pôvodné zmeny a doplnky územného plánu č.1/2006 zo dňa 25.10.2006 

Textová časť pôvodného územného plánu Marianky č. 1/2006    /2MB/

Grafická časť pôvodného územného plánu Marianky č. 1/2006   /10MB/

 

Bratislava

Územný plán hlavného mesta mesta SR - Bratislavy, zmeny a doplnky 05, August 2014

Územný generel dopravy Bratislavy - závereččné stanovisko