starosta
Peter Hasoň
starosta obce Marianka

 

Starosta obce Marianka informuje

 

 

TO_dary  

Vážení obyvatelia,

Dovoľujem si Vás informovať, že včerajším dňom, teda od 12.11.2015 som prevzal funkciu, ako zástupca starostu poverený plnením úloh starostu podľa § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení.

Súčasnepo upozornení právnym zastúpením obcesom dnešným dňom, ako zástupca obce Marianka bol nútený podať podnet vo veci podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov podplácaniasúvislosti s poskytovaním peňažných darov obci zo strany konkrétnych osôb. Dôvody, ako aj okolnosti na základe ktorých som bol nútený takto konať, uvedenétexte podaného podnetu, ktorý prikladám (prečítate si klikom na list vľavo).

Napriek tomu, že som bol osobne vnútorne presvedčený, že ani jedným peňažným darom, ktorý bol v posledných rokoch zo strany či už obyvateľov, stavebníkov, alebo iných osôb poskytnutý obci Marianka, nebol daný žiaden úplatok, a teda že sa nikto z darcov nedopustil trestného činu podplácania, ale že skutočne išlo o úprimnú a nezištnú vôľu ľudí bez akýchkoľvek iných súvislostí a dôvodov pomôcť rozvoju obce a teda pomôcť si sami sebe navzájom, berte prosím s pochopením, že nielen pre svoju vlastnú ochranu v tejto funkcii, ale aj za účelom sprehľadnenia verejných financií obce a definitívneho odstránenia akýchkoľvek pochybností som bol nútený tento krok spraviť.

Ako dôsledok udalostí posledných dní napríklad budem musieť odmietnuť ponuku bezodplatného zatrávnenia FIT parku pod Mariankou (100kg trávového semena), ako aj ponuku finančnej pomoci rodičov detí, ktoré sa nedostali z kapacitných dôvodov do materskej školy v Marianke, čo zrejme znemožní túto náročnú investíciu dostavby podkrovia školy v krátkom čase zrealizovať.

Verím, že tieto nevyhnutné kroky prijmete s pochopením.
S úctou,
Ing. Marcel Porges
zástupca starostu poverený plnením úloh starostu

   

Kanalizácia v Marianke finišuje procesom kolaudácie

 • Stručný prehľad počas budovania kanalizácie si viete pozrieť vo fotogalérii klikom na záber vľavo.
 • Počas riešenia a budovania kanalizácie sme informovali v spravodaji Mariatál - stručný extrakt z jednotlivých čísiel nájdete na linke tu.
 • O priebehu projektu sme priebežne jinformovali na linke tu.

Vodovod Potočná - len za podmienky automatickej tlakovej stanice
 Vyjadrenie BVS nájdete na linke tu.


Vodovod Potocna  

Vyjadrenie k výstavbe verejného vodovodu na Potočnej ulici
Stanovisko projekčnej organizácie si prečítate klikom na dokument vľavo.


Pálením lístia, trávy a ďalších zložiek bioodpadu porušujete zákon a škodíte okoliu

Podľa zákona 314/2001 Z.z. je vypaľovanie a pálenie porastov a iného materiálu striktne zakázané. Zakázané je:

 • vypaľovanie porastov a trávy,
 • spaľovať trávu, burinu, kríky, haluzina a podobne,
 • zakladať oheň v priestoroch a miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Za porušenie zákona môže fyzická osoba dostať pokutu 331 € v blokovom konaní na mieste. Preto žiadame občanov, aby sa zbavili biologického odpadu – kompostovaním, alebo využitím služby na zberných dvoroch. Opadané lístie teda radšej nepáľte. Nekonáte len protizákonne, ale škodíte tak aj životnému prostrediu, sebe a svojmu okoliu. „Jeho zneškodňovaním vznikajú jedovaté látky, ktoré sú zdrojom ohrozenia pre pôdu, vodu, vzduch a ľudí. Práve u ľudí spôsobujú rakovinové ochorenia pečene, močového mechúra, žalúdka, pľúc a poškodzujú imunitný, centrálny, nervový a dýchací systém. Uvedené problémy vznikajú najmä skládkovaním a tiež spaľovaním. A práve toto si ľudia pri spaľovaní lístia a ďalších zložiek bioodpadu vôbec neuvedomujú,“ ODFOŤTE SVOJHO NEPRISPOSOBIVÉHO SUSEDA A POŠLITE NA OBECNÝ ÚRAD


Lokalita Tálky stále neprístupná - informácia
Dlhodobo prezentované stanovisko obce Marianka - "Bez predchádzajúceho dobudovania komunikácií nie je možné stavať rodinné domy v ktorejkoľvek lokalite Marianky!" potvrdil aj Krajský dopravný inšpektorát - kliknite na linku tu.
Lokalita Tálky preto čaká na dobudovanie prepojenia Južnej cesty na miestne komunikácie a hlavne na
prísľub developerov z Tálkov spred 8 rokov, že Južnú cestu zabezpečia.
Obyvatelia zrekonštruovanej Budovatelskej a Štúrovej ulice už nebudú žiť na stavenisku resp. na prístupovej ceste k stavenisku ... 


Nájom za užívanie hrobových miest - oznam
Obec Marianka, ako správca cintorína v súlade so Zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov a čl. III bod 9 Všeobecne záväzného nariadenia obce Marianka č. 3/2013, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebiska oznamuje, že k 31.12.2013 uplynula 10 ročná lehota, na ktorú bolo nájomné za užívanie hrobových miest zaplatené. Vzhľadom na uvedené vyzývame nájomcov na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy a na zaplatenie nájomného na obdobie ďalších 10 rokov za užívanie hrobového miesta na cintoríne v Marianke, a to najneskôr do 15.02.2014.


Verejná vyhláška - hrobové miesta
Opustené hroby - zánik práva na prepožičané miesto, odstránenie náhrobných kameňov ..., čítajte vo vyhláške na linke tu.


Daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona číslo 582/2004 Z.z. 1. januára 2013 vzniká daňová povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Marianka v roku 2013, alebo u ktorých došlo k zmene (druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia).
Priznanie je treba podať do 31.januára 2014.
Osobitne upozorňujeme stavebníkov rozostavaných stavieb, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje ak 1. januáru 2014 mali vydané právoplatné stavebné povolenie.

V prípade dodatočného zistenia nezrovnalostí správcom dane bude daňovníkovi spolu s výzvou na podanie dodatočného daňového priznania uložená i pokuta v zmysle daňového zákona č. 563/2009 Z.z. § 155 písm. e) vo výške od 60,00 eur do 3.000,00 eur.
Na základe zmeny zákona 582/2004 Z.z. sa daň za psa na rok 2014 platí spolu s daňou z nehnuteľností až po doručení "Rozhodnutia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti, dane za psa, ...."  daňovníkovi poštou. 
Platné tlačivá na rok 2014 nájdete na stránke Ministerstva financii na linke tu.


Cintorín - akúkoľvek činnosť na cintoríne môžu nájomcovia hrobových miest vykonávať len s písomným súhlasom obce, ktorá je správcom cintorína. Sprísnené podmienky výstavby hrobov a pomníkov – aktuálne podrobnosti nájdete na linke tu. Riadiť sa treba tiež VZN 6/2003 na linke tu.


Ulice - zrekonštruované ulice z dôvodu 60 – mesačnej záručnej doby nebude možné 5 rokov rozkopávať, potom obec bude preferovať len pretláčanie. Technologický postup pri rozkopávke je stanovený v rozhodnutí – v rozkopávkovom povolení a podrobnejšie vo VZN č. 2/2011. V prípade nedodržania alebo nepreukázania jeho dodržania obec nevráti poskytnutú finančnú garančnú zábezpeku. Je aj na obyvateľoch, aby nedovolili ničenie ciest, ktoré sú našim spoločným majetkom! Upozorňujeme, že vlastník pozemku pod cestou nie je vlastníkom cesty! Nie je oprávnený bez písomného povolenia vlastníka cesty akokoľvek do cesty zasahovať! Miestne komunikácie sú cesty vo vlastníctve a správe obce Marianka. Len na miestnych komunikáciách je obec povinná zabezpečovať údržbu a osvetlenie. Zoznam miestnych komunikácií nájdete na mape tu. Povinnosti starať sa o časť ulice pred vlastným domom – podrobnostiuz v spomenutom VZN 2/2011 na linke tu.


Rozostavané stavby - každá stavba musí byť oplotená staveništným oplotením a označená číslom stavebného povolenia a údajmi o stavebníkovi, na každej stavbe musí byť krytá nádoba na stavebný odpad. Každý stavebník je povinný prihlásiť sa aj k zberu komunálneho odpadu. Stavebné práce stavebnými strojmi je prísne zakázané vykonávať v nedeľu a v štátny sviatok, v sobotu po 17:00 hodine a v pracovné dni po 20:00 hodine. Vážme si aspoň 1 deň pokoja. Ku kolaudácii je nevyhnutné podrobne zdokladovať nakladanie so stavebným odpadom nielen odvoz, ale aj uloženie na legálnej skládke. Pálenie akéhokoľvek odpadu bude prísne sankcionované – podrobnosti nájdete vo VZN 11/2008 a VZN 3/2011.


Pred výstavbou - preverte si, či v lokalite, kde chcete stavať sú riadne a úplne dobudované a skolaudované všetky inžinierske siete a komunikácie (či váš pozemok priamo hraničí s miestnou, teda obecnou komunikáciou, v prípade účelových komunikácií sa vyžaduje právny vzťah ku takejto komunikácii) bez splnenia tejto podmienky stavebný úrad povolenie na stavbu nevydá. Povolenie na žumpu, alebo súhlas s domovou ČOV vzhľadom na miestne pomery obec vydáva len výnimočne. Podrobnosti nájdete v ÚP - zmeny č. 2/2008

Upozornenie stavebného úradu   na linke tu:

 • Povolenie ČOV alebo žumpy
 • Stavba plotov pri komunikácii
 • Regulatív ÚP pre stavbu rodinných domov
 • Upozornenie - čierne stavby
 • Realizácia stavieb a záber poľnohospodárskej pôdy

Komunálny odpad - každý, kto vlastní v obci čo i len pozemok, je povinný zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu – vrátane záhradkárov a stavebníkov – podrobnosti nájdete vo VZN 6/2011 a VZN 8/2008. Veľkoobjemový odpad sa vyváža 2 x do roka (jar a jeseň) – obec zabezpečí rozmiestnenie kontajnerov. Spaľovanie odpadu je prísne zakázané.


Neudržiavané pozemky – upozorňujeme obyvateľov, že každý vlastník pozemku je povinný udržiavať čistotu a poriadok na svojom pozemku, ako aj v jeho okolí (1,5m od hranice pozemku). Najmä je každý povinný pravidelne kosiť svoj pozemok, minimálne dva krát za rok (máj, august). V prípade ak pozemok neoplotí, nesie vlastník pozemku riziko vzniku čiernych skládok odpadu a tým aj zodpovednosť za takýto odpad – podrobnosti na vo VZN 3/2011.